Emissieportaal – antwoord op de administratieve lastenverzwaring

Published by Geert Jan Hoge on

Een administratieve lastenverzwaring door de nieuwe CO2 regels

Er zijn belangrijke ontwikkelingen voor werkgevers rond regelgeving voor de CO2 emissie. Veel is nog onduidelijk. Wel: het betekent een administratieve lastenverzwaring voor ondernemers. Maar die weegt voor het Kabinet minder zwaar dan het Klimaatakkoord.

Flexxit kan je ontzorgen met het Emissieportaal

Er is ook goede nieuws: Flexxit kan je ontzorgen. En parallel daaraan een paar interessante verbeteringen in je bedrijfsvoering meenemen. Maar eerst: hoe zit het met die regelgeving?

Er zijn twee wettelijke kaders die rond CO2 en mobiliteit actueel zijn

Europees: De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt verplicht voor bedrijven. Die gaat in per 2024 voor beursgenoteerde bedrijven en organisaties van openbaar belang (OOB’s). In 2025 komen moeten ook grote bedrijven aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Rijk: Omgevingswet. Het voorstel rond CO2 vloeit voort uit het Klimaatakkoord.

Gevolg 1: de werkgever moet gaan rapporteren…

De werkgever moet over CO2 emissie gaan rapporteren. Dat betekent: woon-werk en zakelijk verkeer
vertalen naar emissie. Er moet een administratie komen van afstanden, vervoerwijze, reisdagen…

En 2: …en voldoen aan wettelijke normen

De normering geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers. Er is een norm voor de CO2 uitstoot van zakelijke verkeer. Er komt later ook één voor woon-werk. De handhaving: nog onduidelijk.

Hoe kan Flexxit je ontzorgen? Deel 1:

Stap 1 – inventariseren: We kijken welke databronnen er al zijn rond reizen, parkeren, aanwezigheid,

… Bij sommige werkgevers hebben we die al, als basis voor beleid rond werkplekken, parkeren en mobiliteit. We vullen de bronnen aan. Hetzij uit elders beschikbare data, hetzij via invoer door medewerkers via Employee Self Service portalen. In een online Clearinghouse brengen we dat samen.
Voor de intake hebben we hiervoor een vragenlijst.

Stap 2 – Rapporteren: Op basis daarvan vullen we een set KPI’s en rapporteren. Met online tools geven we de medewerker feedback over diens CO2 profiel. Individueel, per eenheid en bedrijfsrapportages voor de gehele organisatie, inclusief de wettelijke emissierapportages.

Ontzorgen Deel 2: we kunnen je ook helpen bij het daadwerkelijk halen van de normen

Stap 3 – Analyseren: hoe scoort jouw organisatie ten opzichte van de norm? En: wat is laaghangend fruit, wat zijn de businesscases, en welke strategie voor gedragsbeïnvloeding is gepast?

Stap 4 – Veranderen: Operationele dienstverlening. Met een dashboard en draaiknoppen zorgen we ervoor dat je de doelstelling haalt. En wanneer gewenst helpen we je ook bij het interne proces: het draagvlak en de besluitvorming.

Wil je het duurzaamheid beter inpassen binnen je bedrijfsproces?

We kunnen ook helpen wanneer je deze opgave inpast in bredere context(en) rond duurzaamheid:

De nieuwe fiscale regels rond woon-werk en thuiswerkvergoedingen: nóg een administratieve lastenverzwaring – sinds 1 januari 2022. In plaats van 1 vast bedrag per maand zijn er nu 2 variabele bedragen per dag. We nemen dit desgewenst mee als spin off van het Emissieportaal. We noemen dat het Fiscaal Reisportaal – één van de modules binnen onze dienstverlening.

Dit ligt ook op het raakvlak met je Parkeer- en Mobiliteitsbeleid: Halen van de emissiedoelstelling kan betekenen: anders reizen en parkeren, meer OV, meer fietsen en e-Bikes, meer EV. Dat betekent weer: gedragsverandering, nieuwe, variabele arrangementen inclusief fiscale optimalisering. Hier is Flexxit helemaal thuis.

De nieuwe regelgeving rond landpunten: Bouwbesluit en EPBD: ook hier is nieuwe wettelijke normering in aantocht. Hoeveel laadpalen heb je nodig om je CO2-doelstelling te halen? En hoeveel ben je wettelijk verplicht te installeren? Ook hier is beïnvloeding van gedrag de sleutel.

Nieuwe kansen rond hybride werken: een actueel thema. Dit heeft direct impact op het woon-werk verkeer, op parkeren, op laden. Hier liggen vaak grote kansen: belonen van gewenst gedrag uit besparing op werk- en parkeerplekken – inclusief de maatschappelijke voordelen. We helpen graag om de kansen te articuleren.

We werken als een Clearinghouse – met jouw leveranciers en systemen

We bouwen niets nieuws. We respecteren bestaande leveranciers, systemen en platforms. Om data op te halen, en -na bewerking- terug te leveren. Zo zorgen we voor maximaal resultaat met minimale verandering. We noemen dat het Clearinghouse model.

Presentatie

In een online Prezi kun je een en ander nader bekijken, via deze link.

De regelingen samengevat

We hebben de hoofdlijnen rond CSRD en de Omgevingswet samengevat. Desgewenst sturen we je de teksten toe.

Categories: whitepaper