Fiscaal optimaal – De fiscus jouw verduurzaming laten betalen

Published by Geert Jan Hoge on

De uitdaging: medewerkers verleiden tot ander gedrag

Veel organisaties hebben uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid en reductie emissie. Het gaat om woon-werk verkeer en zakelijk verkeer, maar ook om kantoorgebonden emissie. Daarbij is de werkgever vaak afhankelijk van de medewerker: gedragsverandering. 

Gedragsverandering vraagt soms om aanschaf van kostbare voorzieningen

Die gedragsverandering vergt soms investeringen door de medewerker, in zaken als OV abonnement, Fiets of E-Bike, voorzieningen thuis voor Hybride Werken, laadpunt, laad abonnement, laadkosten. Kostbare voorzieningen. Wegnemen van financiële drempels en belonen van gewenst gedrag kan de beoogde transitie  versnellen. Hoe kan de werkgever helpen?

Vraagstelling: hoe kan fiscale optimalisering de aanschaf helpen bekostigen?

Financiële drempels wegnemen is belangrijk. Daarom is de vraag:

  1. Welke fiscale mogelijkheden zijn er?
  2. Hoe kun je de medewerker inzicht geven in diens opties, gegeven de verschillende individuele parameters (inkomen, woon-werk afstand, aantal werk- en reisdagen, belasting percentage, …)?
  3. En: wat is de Businesscase voor de werkgever?

Flexxit kan je ontzorgen met het portaal Fiscaal Optimaal

Flexxit kan je helpen door inzicht te geven in de fiscale mogelijkheden. Dat doen we met het portaal Fiscaal Optimaal. Daar kunnen medewerkers zien welke opties voor hen het best zijn.

De 4 fiscale varianten voor de medewerker

Er zijn 4 varianten die de werkgever kan aanbieden:

1 Bekostiging uit de Vrije Ruimte van de WKR – een netto verstrekking aan de medewerker.
2 Bekostiging uit het brutosalaris, waarbij de hoogte van het inkomen bepalend is.
3 Bekostiging uit de z.g. Fiscale Ruimte binnen de reiskostenvergoeding woon-werk verkeer (…’uit Eindejaarsuitkering’)
4 Bekostiging uit de beloningen voor gewenst gedrag – een nieuwe, variabele variant.

Welke is voor de medewerker het best? Dat verschilt. Wat de beste optie is hangt af van zaken als de CAO regeling voor woon-werk verkeer, en de eerder genoemde parameters. 

De Businesscase voor de werkgever

Variant 1 heeft beperkte reikwijdte: 1,7% resp. 1,18% van de bruto loonsom. Wanneer er geen vrije ruimte meer is, kan de werkgever weinig meer doen, op straffe van een 80% naheffing.

Variant 2 en 3 vaak binnen de context van MKSA-/cafetariastelsels. De werkgever heeft baat bij lastenverlaging, het zg. Werkgeversvoordeel.

Variant 4 gebruik van de fiscale ruimte om netto geld aan de medewerker te betalen ipv. afdracht van koonbelasting aan de fiscus. Dit leidt tot een lager werkgeversvoordeel – maar alléén bij gewenst gedrag. Het nadeel van deze verlaging (ca. 30% van de beloning) kan worden afgewogen tegen het voordeel van een besparing op de facilitaire kosten.

Informeren van de medewerker

Medewerkers kunnen de opties in het online Self Service portaal zelf raadplegen, en de beste optie uitzoeken. Hun persoonlijke parameters zijn van tevoren ingesteld (ww-afstand, belastingpercentage, reisdagen, …). Ze kunnen het resultaat meesturen in aanvraag naar P&O voor het MKSA.

Portaal Fiscaal Optimaal: module binnen een brede menukaart

Het portaal Fiscaal Optimaal is één module van onze online menukaart. In combinatie vormt de suite een krachtige tool voor de werkgever in het kader van gedragsbeïnvloeding rond duurzaamheid en bereikbaarheid en in het kader van het voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

We werken als een Clearinghouse – met jouw leveranciers en jouw systemen

We bouwen niets nieuws. We respecteren bestaande leveranciers, systemen en platforms. Om data op te halen, en -na bewerking- terug te leveren. Zo zorgen we voor maximaal resultaat met minimale verandering. We noemen dat het Clearinghouse model. Flexxit werkt op basis van SAAS en is ISO-gecertificeerd.

Hoe ziet het proces eruit?

Voor het proces hanteren we een stappenplan. Ook aandacht daarin voor communicatie, Reglement en AVG.

Wil je duurzaamheid beter inpassen binnen je bedrijfsproces?

We kunnen ook helpen wanneer je deze opgave inpast in bredere context(en) rond duurzaamheid:

De nieuwe fiscale regels rond woon-werk en thuiswerkvergoedingen: een administratieve lastenverzwaring – sinds 1 januari 2022. In plaats van 1 vast bedrag per maand zijn er nu 2 variabele bedragen per dag. We nemen dit desgewenst mee als spin off van het Emissieportaal. We noemen dat het Fiscaal Reisportaal – één van de modules binnen onze dienstverlening.

De nieuwe fiscale regels rond emissie van woon-werk en zakelijk verkeer: nóg een administratieve lastenverzwaring – ditmaal rond CO2 emissie, vanaf 1 januari 2023. Veel is nog onduidelijk. Wel: het betekent een administratieve lastenverzwaring voor ondernemers. Maar die weegt voor het Kabinet minder zwaar dan het Klimaatakkoord. We nemen dit desgewenst mee als spin off van het Fiscaal Reisportaal. We noemen dit het Emissieportaal – ook één van de modules binnen onze dienstverlening.

Dit ligt ook op het raakvlak met je Parkeer- en Mobiliteitsbeleid: Met onze gedragsregistratie kunnen  we je ook nog verder op weg helpen. Data zijn een startpunt voor onze vernieuwende aanpak van gedragsbeïnvloeding. Het kan gaan om: anders reizen en parkeren, meer OV, meer fietsen en e-Bikes, meer EV. Dat betekent: nieuwe, variabele arrangementen inclusief fiscale optimalisering. Hier zijn we helemaal thuis.

De nieuwe regelgeving rond landpunten: Bouwbesluit en EPBD: ook hier is nieuwe wettelijke normering in aantocht. Hoeveel laadpalen heb je nodig om je CO2-doelstelling te halen? En hoeveel ben je wettelijk verplicht te installeren? Ook hier kan beïnvloeding van gedrag de sleutel zijn.

Nieuwe kansen rond hybride werken: een actueel thema. Dit heeft direct impact op het woon-werk verkeer, op parkeren, op laden. Hier liggen vaak grote kansen: belonen van gewenst gedrag uit besparing op werk- en parkeerplekken – inclusief de maatschappelijke voordelen. We helpen graag om jouw kansen te articuleren.

Je kunt je nader oriënteren in deze presentatie

In een online Prezi kun je een en ander nader bekijken, via deze link.

Categories: whitepaper